Analiza wrażliwości w studium wykonalności

Analiza wrażliwości jest elementem niezbędnym dla wszystkich projektów, dla których sporządzane jest studium wykonalności (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Przeprowadzenie oceny wrażliwości ma na celu oszacowanie trwałości finansowej inwestycji, która finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji. Analiza wrażliwości określana jest przez wskazanie zmiennych krytycznych danego projektu, a także określenie wpływu procentowej zmiany konkretnej zmiennej, jaką wywiera na pozostałe wskaźniki efektywności projektu.

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości jest elementem niezbędnym dla wszystkich projektów, dla których sporządzane jest studium wykonalnościAnaliza wrażliwości ma za zadanie wykazanie tego, jak zmiany w wartościach krytycznych zmiennych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla konkretnego projektu, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej całego przedsięwzięcia poddawanego analizie. Analizę wrażliwości wykonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo ich wartość i dalsze obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności całej inwestycji. Należy przestrzegać jednak zasady przy tego typu modelowaniu, by jednorazowo zmianie poddawana była tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny zostać stałe.

Wartości progowe zmiennych

W ramach analizy wrażliwości można dokonać także obliczenia wartości progowych zmiennych. Ma to na celu wyznaczenie, jaka zmiana procentowa w zmiennych zrównałaby NPV ekonomiczną, bądź też finansową z wartością zera. Wśród przykładowych zmiennych, które mogą być poddawane analizie wrażliwości, wymienić można następujące zmienne:

  • cena za oferowane usługi,
  • ceny jednostkowe,
  • wolumen oferowanych usług,
  • koszt robocizny,
  • dane makroekonomiczne,
  • i tak dalej.