Ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej

Kredyt technologiczny (o którym również tutaj) jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć nową technologię w postaci chociażby nowej linii technologicznej w zakładzie produkcyjnym. Kredyt taki, choć zaciągany jest w banku komercyjnym, to może zostać częściowo spłacony dzięki uzyskaniu tak zwanej premii technologicznej. Aby jednak dofinansowanie takie mogło zostać przyznane, konieczne jest dowiedzenie, że projekt rzeczywiście spełnia kryteria konkursowe. W tym celu, konieczne jest poddanie go ocenie merytorycznej. Dalej

Jak pozyskać kredyt technologiczny

Przedsiębiorcy mirko-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o kredyt technologiczny (więcej informacji tutaj). Zainteresowanych realizacją inwestycji technologicznych przedsiębiorcy mogą zwracać się o udzielenie kredytów na realizacje inwestycji technologicznych do banków komercyjnych, takich chociażby jak: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH, czy Bank BPS.  Dalej

Technologie informacyjno – komunikacyjne

Coraz większe znaczenie dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych na świecie mają nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Obserwuje się stały wzrost liczby użytkowników Internetu, rosną także zasoby stron WWW, ale także i spektrum możliwości jakie daje nam ta globalna sieć. Dalej

Dotacje dla firm – o czym należy pamiętać chcąc pozyskać środki

Dotacje dla firm stanowią niewątpliwie bardzo atrakcyjną formę wsparcia. Konkursy, w ramach, których przyznawane są przedsiębiorcom środki, ogłaszane są zazwyczaj raz w roku, choć czasami zdarzają się i sytuacje, w których w przeciągu roku organizowane są też dwa, czy nawet trzy nabory wniosków. Nabory takie przeważnie mają formułę zamkniętą. W praktyce oznacza to, że ustalone są daty, kiedy w danym roku można składać wnioski. Najczęściej jest to okres dwóch tygodni. W czasie tym można złożyć wniosek i biznesplan, wraz z wszystkimi innymi dokumentami, które są do tego wymagane, aby móc starać się o przyznanie dotacji. Dalej

Studium wykonalności projektu a pozyskiwanie funduszy

Studium wykonalności jest wykorzystywane do weryfikacji projektu. Dzięki jego opracowaniu, możliwe jest dokonanie oceny, czy projekt ten posiada dobre podstawy do jego wdrożenia i czy odpowiada on rzeczywiście potrzebom indywidualnych beneficjentów z danego obszaru objętego dokonywaną w tym zakresie analizą.

Dalej

Czy kredyt technologiczny jest rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy?

Kredyt technologiczny, zwłaszcza w kontekście udzielanej w jego ramach premii technologicznej, stanowi atrakcyjne źródło finansowania inwestycji technologicznych w polskich zakładach pracy (więcej tutaj). Skierowany jest on do przedsiębiorców posiadających status MSP. Dalej

Czy trudno jest dostać dotację?

Czy gdyby zaproponowano by Ci możliwość pozyskania bezzwrotnego dofinansowania, wahałbyś się długo czy je przyjąć? Raczej to mało prawdopodobne. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę fakt, że na ogół brakuje nam środków na realizację założonych celów. Szukamy, więc usilnie potencjalnych źródeł finansowania, wybierając takie, które są dla nas najmniej obciążające. Dalej

Jak wyprzedzić konkurencję?

Żyjemy w czasach, w których dostęp do różnego rodzaju towarów i usług jest bardzo ułatwiony. Z drugiej strony, dla przedsiębiorców prowadzących swoje firmy to czas, w którym ciężko jest utrzymać się na rynku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że konkurencja w każdej w zasadzie branży jest bardzo silna. Firmy, które się nie rozwijają i nie wyprzedzają swojej konkurencji, spychane są na margines, a czasem nawet tracą swoją rację bytu. Dalej

Impuls do rozwoju przedsiębiorczości

Rok 2004, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej był rokiem przełomowym. Choć towarzyszyło temu mnóstwo emocji, choć trwała zagorzała walka pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Unii, z perspektywy czasu stwierdzić możemy, że była to dobra decyzja. Przyniosła nam ona szereg wymiernych korzyści. Dalej

Przydomowej oczyszczalnie ścieków

Własna, przydomowa oczyszczalnia ścieków to korzystne rozwiązanie dla osób, które w najbliższym czasie nie mają szans na podłączenie swojego domu do oczyszczalni komunalnych. W chwili obecnej, decydując się na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków można otrzymać dofinansowanie, co z pewnością czyni inwestycję taką bardziej opłacalną (więcej na stronie). Dalej