Co powinien zawierać wniosek o dotacje na założenie firmy?

Prawidło wypełniony wniosek o uzyskanie dotacji powinien zawierać w sobie następuje elementy:

•  kwotę, o którą wnioskujemy w ramach dofinansowania,
•  rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć, wraz z jej szczegółowym opisem,
• symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
•  kalkulację kosztów powiązanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz przewidywanymi źródłami ich finansowania,
•  wskazanie wcześniejszych działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, w szczególności pozyskania lokalu na ten cel, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbytych w tym zakresie szkoleń,
•  szczegółową specyfikację wydatków, które są niezbędne do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup niezbędnych towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej,
•  przewidywane, założone efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, czyli koszty, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, zyski, itd. Dalej

Siła tkwi w młodości

Fakt, że młodzi ludzie mają dziś niezwykły potencjał rozwoju niemal na każdej płaszczyźnie aktywności człowieka, nikogo już nie dziwi. Dzisiaj, w XXI wieku nie ma, bowiem takiej dyscypliny wiedzy czy nauki, w której każdy, kto się tymi zagadnieniami interesuje, nie mógłby zdobyć na jej temat konkretnych informacji. Dalej

Kraj zobowiązany umową

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska, jak i inne kraje członkowskie, stała się krajem w pewnym stopniu uprzywilejowanym. Charakter tego szczególnego traktowania i okazywanych różnych form wsparcia dotacyjnego opiera się przede wszystkim na wzajemnych układach, umowach i zobowiązaniach do podejmowania określonych w różnych dokumentach działań. Dalej

Gdzie szukać informacji o funduszach unijnych dla firm?

Zapewne nie ma przedsiębiorcy w Polsce, który nie słyszałby o możliwości pozyskiwania dotacji unijnych dla firm, a być może współpracujące z nim firmy lub kontrahenci korzystali, bądź też korzystają nadal z takiego źródła pozyskiwania dodatkowych środków na cele prowadzonej przez nich działalności. Mimo tego, że temat nie jest nam całkiem obcy, to jednak dla wielu przedsiębiorców mechanizm ubiegania się o środki unijne wydaje się dość zawiły i nieprzystępny. Większość przedsiębiorców, deklaruje, bowiem chęć skorzystania z takiego źródła finansowania działalności pod warunkiem jednak uzyskania na ten temat jasnej, przejrzystej i rzetelnej informacji. Dalej

Korzystne lokowanie

Jak zaznacza doradztwo finansowe, każda osoba decydująca się na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem, powinna kierować się zasadą, aby nabywać jedynie produkty, których warunki i zasady działania są dla niej jasne i zrozumiałe. Przed wyborem produktu inwestycyjnego warto, więc zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi dostępnymi na jego temat dokumentami, a w szczególności:

  • regulaminem,
  • kartą poziomu ryzyka
  • i długością trwania inwestycji. Dalej