Ograniczenie emisji w gminach

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na dofinansowanie planów, plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu:

 • realizowanie planów ochrony powietrza

  Podstawą opracowania dobrego planu gospodarki niskoemisyjnej, jest przede wszystkim wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru całej gminy

  Autor zdjęcia: JoeyBLS Photography

 • realizowanie planów działań krótkoterminowych,
 •  doprowadzenie do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Innym istotnym wymogiem, który stawiany jest planom gospodarek niskoemisyjnych, jest konieczność zapewnienia spójności podejmowanych przez gminy działań z wieloletnimi planami finansowymi.

Opracowanie dobrego planu gospodarki niskoemisyjnej

Podstawą opracowania dobrego planu gospodarki niskoemisyjnej, jest przede wszystkim wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru całej gminy, opartej na sporządzonym na jej potrzeby bilansie energetycznym. W inwentaryzacji takiej powinny być ujęte:

 • gospodarka odpadami,
 • transport,
 • budynki publiczne i mieszkalne,
 • przemysł i usługi.

Znaczenie analizy możliwości

Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwości, należy zaplanować działania, których celem jest realizacja wyznaczonych wcześniej celów. Pamiętać należy o tym, że cele te muszą opierać się na już istniejących planach i strategiach. Dla planowanych działań należy zawsze wskazać mierniki osiągnięcia celów, źródła ich finansowania oraz plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Opracowany projekt planu gospodarki niskoemisyjnej, powinien być zawsze poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tylko dzięki temu bowiem istnieje możliwość jego należytej weryfikacji.