Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny z punktu widzenia całego państwa (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Jego nadrzędnym celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub też kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Cele strategiczne i szczegółowe

Nadrzędnym celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest ograniczenie emisjiKluczowym elementem planu gospodarki niskoemisyjnej jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną i zamierzoną wizję gminy. Cele te powinny spełniać określone kryteria, czyli być:

  • konkretnie określone,
  • mierzalne,
  • ambitne,
  • realne
  • i ściśle określone w czasie.

Nadrzędnym celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji. Z tego też względu,  musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany w postaci względnej lub też bezwzględnej. Plan ten ma za zadanie również określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone wcześniej cele. Sporządzając więc plan gospodarki niskoemisyjnej, należy opisać działania planowane (zarówno te inwestycyjne i nieinwestycyjnie), sposób ich finansowania, a także metodę monitoringu realizacji tego planu w kolejnych latach (co najmniej na okres 2014-2020, z opcją wydłużenia perspektywy czasowej).