Studium wykonalności projektu a pozyskiwanie funduszy

Studium wykonalności jest wykorzystywane do weryfikacji projektu. Dzięki jego opracowaniu, możliwe jest dokonanie oceny, czy projekt ten posiada dobre podstawy do jego wdrożenia i czy odpowiada on rzeczywiście potrzebom indywidualnych beneficjentów z danego obszaru objętego dokonywaną w tym zakresie analizą.

Dalej

Czym jest studium wykonalności

Studium wykonalności jest badaniem proponowanego projektu, które ma na celu ustalenie, czy proponowana inwestycja jest na tyle atrakcyjna, aby uzasadniać dalsze szczegółowe prace przygotowawcze w tym względzie, czy też niewłaściwym jest podejmowanie dalszych kroków mających na celu realizację takiego projektu. Dalej

Biznes: podstawowe założenia i właściwości

Biznesplan jest określany mianem narzędzia planistycznego określającego szansę powodzenia na rynku danego przedsięwzięcia gospodarczego. Zostaje sporządzany na potrzeby inwestycji wewnętrznych przedsiębiorstwa. Ponadto ma na celu uzyskanie źródeł finansowania projektów. Jest to całościowy spis celów, a także zadań, jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo. Stałymi elementami biznesplanu są: