Analiza wrażliwości w studium wykonalności

Analiza wrażliwości jest elementem niezbędnym dla wszystkich projektów, dla których sporządzane jest studium wykonalności (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Przeprowadzenie oceny wrażliwości ma na celu oszacowanie trwałości finansowej inwestycji, która finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji. Analiza wrażliwości określana jest przez wskazanie zmiennych krytycznych danego projektu, a także określenie wpływu procentowej zmiany konkretnej zmiennej, jaką wywiera na pozostałe wskaźniki efektywności projektu. Dalej