Zawartość studium wykonalności inwestycji

Studium Wykonalności Inwestycji powinno zawierać siedem podstawowych elementów, czyli powinno się w nim znaleźć informacje dotyczące zagadnień takich jak:

  • Identyfikacja projektu.
  • Analiza instytucjonalna i prawna wykonalności tego projektu.
  • Analiza wariantów projektu.
  • Analiza techniczna i technologiczna projektu.
  • Analiza finansowa.
  • Analiza ekonomiczna.
  • Analizy dodatkowe, specyficzne dla danego rodzaju projektu i sektora, w którym projekt ten ma zostać zrealizowany. Dalej