Zawartość studium wykonalności inwestycji

Studium Wykonalności Inwestycji powinno zawierać siedem podstawowych elementów, czyli powinno się w nim znaleźć informacje dotyczące zagadnień takich jak:

 • Identyfikacja projektu.
 • Analiza instytucjonalna i prawna wykonalności tego projektu.
 • Analiza wariantów projektu.
 • Analiza techniczna i technologiczna projektu.
 • Analiza finansowa.
 • Analiza ekonomiczna.
 • Analizy dodatkowe, specyficzne dla danego rodzaju projektu i sektora, w którym projekt ten ma zostać zrealizowany.

Identyfikacja projektu

Studium Wykonalności Inwestycji powinno zawierać siedem podstawowych elementówW identyfikacji projektu zdefiniowany powinien zostać zakres przedsięwzięcia i opisane być powinno to, co jest przedmiotem projektu. Projekt musi być zidentyfikowany w sposób jednoznaczny, jako skończona, zamknięta całość. Wymóg ten dotyczy kwestii związanych z poddaniem analizie tego projektu.

Identyfikacja, będąca charakterystyką projektu sporządzona powinna być w formie wprowadzenia i pokazywać powinna tło i kontekst całego projektu. W kwestiach formalnych, celem właściwej identyfikacji projektu, powinny znaleźć się tu następujące kwestie:

 • nazwa projektu,
 • lokalizacja projektu i planowany obszar jego oddziaływania,
 • cel ogólny oddziaływania projektu,
 • identyfikacja problemów,
 • cele szczegółowe projektu i metody ich monitorowania,
 • komplementarność z innymi działaniami i programami.

Analiza instytucjonalna

W analizie instytucjonalnej zawarte powinny być informacje na temat:

 • bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu,
 • problemów z jakimi zmagają się ci beneficjenci,
 • opis instytucji i osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z określeniem zakresu ich odpowiedzialności,
 • powiązań z innymi podmiotami, które znaleźć się mają w polu oddziaływania tego projektu,
 • rozwiązań związanych z udostępnieniem infrastruktury podmiotom trzecim,
 • właściciela inwestycji po zakończeniu projektu.

Analiza prawna wykonalności projektu

Analiza prawnej wykonalności projektu polega na opisie kwestii prawnych, związanych z realizacją projektu, w tym stanu formalno-prawnego nieruchomości i gruntów. W analizie prawnej wykonalności projektu, wymienić należy wszystkie dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji, takie jak na przykład pozwolenie na budowę.

Analiza wariantów

Analiza wariantów ma na celu określenie możliwych do zrealizowania opcji rozwiązania zidentyfikowanych wcześniej problemów. W wyniku identyfikacji wariantów alternatywnych określić należy:

 • wariant bezinwestycyjny – w przypadku zaniechania inwestycji,
 • wariant minimalny – polegający na podjęciu działań prowizorycznych odpowiadających potrzebie danej chwili,
 • i co najmniej dwa, przewidywane warianty inwestycyjne.

Analiza techniczna i technologiczna

Celem analizy technicznej i technologicznej jest wykazanie, że zaproponowane rozwiązanie jest:

 • wykonalne pod względem technicznym i technologicznym,
 • zgodne ze standardami i najlepszą praktyką w danej dziedzinie,
 • optymalne pod względem zaspokojenia potrzeb użytkowników i ich popytu,
 • przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny.

Analiza finansowa

Analiza finansowa ma na celu wykorzystanie danych o prognozowanych przepływach środków pieniężnych w ramach projektu. Służy to do przeprowadzenia oceny rentowności danej inwestycji, a w szczególności wyliczenia jej finansowej wewnętrznej stopy zwrotu (FRR) z inwestycji (FRR/C) i z kapitału własnego (FRR/K) oraz finansowej bieżącej wartości netto (FNPV). Rentowność inwestycji szacowana jest poprzez porównanie kwoty osiągniętego zysku z kwotą, jaka została na ten cel zainwestowana. Z oczekiwaną rentownością mamy do czynienia wówczas, gdy umożliwia ona osiągnięcie dochodu w wysokości pozwalającej na pokrycie alternatywnego kosztu wkładu w dany projekt.

W analizie finansowej brane są pod uwagę następujące elementy:

 • poniesione nakłady inwestycyjne,
 • koszty i przychody operacyjne,
 • źródła finansowania projektu,
 • rachunek przepływów środków pieniężnych,
 • analiza luk finansowych,
 • analiza stopnia finansowej trwałości projektu,
 • rachunek zysków i strat.

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna sporządzana jest w celu zbadania efektywności projektu, a dokładniej tego, czy środki przeznaczone zostały na właściwe cele oraz czy korzyści wynikające z ich rozdysponowania są większe od poniesionych na to kosztów. Analiza ekonomiczna powinna wykazać to, jakie wymierne efekty dla społeczności lokalnej zostaną wygenerowane przez wdrożenie tego projektu.

Analizę ekonomiczną możemy podzielić na zasadnicze trzy rodzaje:

 • analizę kosztów i korzyści (CBA),
 • analizę efektywności kosztowej (CEA),
 • analizę wielokryterialną(MCA).

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu i sektora

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu i sektora dotyczą:

 • infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
 • infrastruktury drogowej,
 • infrastruktury wodno-ściekowej,
 • infrastruktury ochrony powietrza,
 • infrastruktura kulturowej,
 • infrastruktury edukacyjnej,
 • zagospodarowania terenów zdegradowanych.